Witamy w serwisie JEDZ

  • Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki ESPD wykonawcy nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w postępowaniach powyżej progów unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

    Urząd Zamówień Publicznych udostępnia usługę eESPD w oparciu o oprogramowanie opracowane przez Komisję Europejskiej. Formularz internetowy można wypełnić, wydrukować i przesłać zamawiającemu wraz z ofertą. Jeśli postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną, ESPD można wyeksportować, zapisać i przekazać elektronicznie. Jednolity europejski dokument zamówienia przedłożony we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można ponownie wykorzystać, o ile przedmiotowe informacje są nadal poprawne. Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania lub podlegać odpowiedzialności karnej, jeżeli w związku z informacjami przedstawianymi w ESPD dochodzi do poważnego wprowadzenia w błąd, zatajenia bądź niemożności przedstawienia dokumentów potwierdzających.

Kim jesteś?

Co chcesz zrobić?

 

Co chcesz zrobić?

Załaduj dokument

Proszę załadować wniosek ESPD lub odpowiedź ESPD

Załaduj dokumenty

Proszę załadować wniosek ESPD instytucji zamawiającej Proszę załadować Państwa starą odpowiedź ESPD

Gdzie znajduje się siedziba Państwa instytucji?

Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?

Wybierz państwo